You are currently viewing Léirithe Spéise / Expressions of Interest

Léirithe Spéise / Expressions of Interest

Is tionscnamh pobail é Corca Dhuibhne 2030 leis an gcuspóir de ghluaiseacht i dtreo todhchaí níos inmharthanaí ar an leithinis ó thaobh na timpeallachta agus cúrsaí eacnamaíocha araon. Anois, níos mó ná riamh, tá sé fíorthábhachtach go dtógfaimid scileanna agus cumas áitiúil in a lán réimsí éagsúla go bhfuil gealladh fúthu ó thaobh breis fostaíochta a chothú amach anseo.

Mar chuid de thionscadal áitiúil de chuid Líonraí BSL, tá Corca Dhuibhne 2030 ag lorg léirithe spéise ó dhaoine cáilithe chun tabhairt faoi na próisis thraenála agus chláraithe is gá le bheith ina Chomhairleoir Teicniúil cláraithe le UFIE (Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann), chun tacú le huasghrádú fuinneamh-éifeachtach ar thithe, gnónna agus áiseanna pobail. Faigheann an tionscadal seo tacaíocht ón tionscadal ‘an Saoránach Fuinnimh a Ghríosadh’ atá maoinithe ag an FEI (Fondúireacht Eolaíochta Éireann).

Critéir Iarrthóirí:

  • Cáilíocht ábhartha ag leibhéal 6 nó níos airde i réimse bainteach le tógáil / innealtóireacht / fuinneamh agus/nó a bheith ina bhall d’eagras gairmiúil.
  • Bheith ar fáil chun tabhairt faoi thraenáil ar-líne mar mheastóir RFF (Rátáil Fuinnimh Foirgnimh) idir Bealtaine agus Iúil 2020.

Próiseas Iarrtha:

  • Ba cheart do dhaoine go bhfuil spéis acu CV agus litir chlúdaigh a chur go: deirdre@dinglehub.com
  • Spriocdáta: 16:00 Déardaoin, 7ú Bealtaine 2020

 

Corca Dhuibhne 2030 is a community initiative for a more environmentally and economically sustainable future on the Dingle Peninsula. Now, more than ever, it is critical that we build local skills and capacity in a diverse range of areas with growing employment potential.

As part of the ESB Networks Dingle project, Corca Dhuibhne 2030 is inviting expressions of interest from suitably qualified persons to undertake training and registration processes necessary to become an SEAI registered Technical Advisor to support energy efficiency upgrades of homes, businesses and community facilities. This initiative is also supported by the SFI funded “Activating the Energy Citizen” project.

Application Criteria:

  • Appropriate level 6 or higher qualification in a construction / engineering / energy related field and/or be a member of a professional organisation.
  • Available to undertake online BER assessor training between May and July 2020

Application Process:

  • Interested persons should submit cover letter and CV to deirdre@dinglehub.com
  • Deadline for submissions: 16:00hrs on Thursday, 7th May 2020